Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Właścicielem strony sklepu internetowego meblopol.com.pl jest:

  MEBLOPOL Sp. z o. o.
  ul. Krakowska 10
  42-600 Tarnowskie Góry
  NIP 645-254-56-52

 2. Nabywcą może być firma lub osoba pełnoletnia.

Oferta sklepu

 1. Wszystkie ceny podane na stronie meblopol.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny dolicza się koszt wysyłki, który jest odgórnie określony dla każdego produktu i widoczny jest na formularzu zamówieniowym. Z uwagi na dużą dynamikę zmiany cen w roku 2022 wszystkie ceny produktów muszą być uzgadniane indywidualnie i zatwierdzane mailowo lub sms-em. Dopiero po akceptacji ceny przez pracownika Działu Handlowego zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

 2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe

 3. Do każdego towaru wysyłana/y jest drogą mailową paragon imienny lub Faktura VAT.

 4. Przedsiębiorca, zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, zobowiązany jest do przesłania danych do faktury w momencie składania zamówienia w naszym sklepie.   
 5. Wszystkie promocje ogłaszane na naszej stronie obowiązują przy dostawie na terenie Polski.

Zamówienie towaru

 1. Zamówienia towaru dokonujemy w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku błędnego wypełnienia w/w formularza nasz pracownik będzie się z państwem kontaktował oczywiście jeśli będzie to możliwe. W przypadku całkowicie błędnego wypełnienia formularza zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy MEBLOPOL Sp. z o.o. i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

 5. Wszystkie rezygnacje powinny być potwierdzone drogą telefoniczną lub mailową do 5 dni od złożenia zamówienia.

 6. Istnieje możliwość zamówienia towaru ze strony internetowej na RATY.

Koszty i termin dostawy

 1. Szacowany czas oczekiwania na towar to 15 – 60 dni roboczych (od pon - do piątku) liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 2. Koszty dostawy nie mogą być wyższe niż zadeklarowane przez sprzedawcę. W wypadku niezgodności faktycznych kosztów dostawy z kosztami zadeklarowanymi przez sprzedawcę, kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu.

 3. Termin dostawy jest terminem orientacyjnym.

 4. Termin dostawy zawarty w potwierdzeniu zamówienia musi być zachowany przez sprzedawcę.

 5. Termin dostawy może zostać przekroczony z powodów niezależnych od sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o takiej sytuacji

 6. Powiadomienia o dostawie oraz numer kontaktowy do kuriera wysyłane są mailowo do klienta na minimum 24 godziny przed doręczeniem przesyłki.
  Brak możliwości przyjęcia przesyłki należy niezwłocznie zgłosić najpóźniej do godziny 12-tej następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o planowanej dostawie. Brak takiego zgłoszenia jest traktowany jako potwierdzenie odbioru. Nieodebranie przesyłki skutkuje ponowną opłatą za transport.

 7. Przy zamówieniu zbiorczym (2 i więcej produktów) przewiduje się częściowe realizacje zamówienia ze względu na ekonomiczność tras spedycyjnej. Częściowe realizacje nie mają wpływu na wcześniej uzgodnioną kwotę transportu.

 8. Zmiana adresu dostawy dokonana po 10 dniach od daty zamówienia musi być uzgodniona ze sprzedającym.

 9. Usługa dostawy jest pod dom/blok klienta bez usługi wniesienia. Koszt dostawy nie obejmuje tej usługi.

 10. Jeśli termin dostawy został przekroczony z winy sprzedawcy kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego produktu, lecz jest zobowiązany poinformować o tym fakcie sprzedawcy.

Realizacja zamówienia

 1. Nabywca po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym ma obowiązek wpłacić na konto bankowe pełną należność za zakupiony towar wraz z doliczonym kosztem transportu do 5 dni roboczych od zakupu.

 2. Po zaksięgowaniu należności na koncie firmowym rozpoczynamy realizację zamówienia:

  1. zamawiamy towar u producenta lub rezerwujemy towar znajdujący się w magazynie dla danego nabywcy

  2. po nabyciu przez naszą firmę towaru informujemy nabywcę

  3. w przypadku wysyłki informujemy nabywcę po wysłaniu towaru, informacja zawiera dodatkowo numer listu przewozowego spedytora lub numer telefonu kuriera firmowego, który zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę

Reklamacje

 1. Reklamacje będą realizowane przez naszą firmę tylko po zastosowaniu się do niniejszych punktów regulaminu:

  1. jeśli przesyłka dostarczona przez spedytora jest naruszona należy rozpakować ją przy kurierze w razie uszkodzenia towaru należy spisać z kurierem formularz reklamacyjny w dwóch kopiach, jedną z kopi należy odesłać listem poleconym lub fax-em do naszej firmy na adres: 
   PHU Meblopol Sp. z o.o.
   ul. Krakowska 10
   42-600 Tarnowskie Góry
   Tel (FAX): 32 769 19 04;
   z dopiskiem REKLAMACJA

  2. jeśli nasza firma dostarcza przesyłkę osobiście i przesyłka ta również ma uszkodzone opakowanie należy postąpić jak w punkcie a)

  3. jeśli przesyłka jest niekompletna, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową

  4. jeśli nabywca odbiera towar osobiście zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z towarem

  5. jeśli otrzymany produkt nie ma właściwości lub nie nadaje się do celu, o których istnieniu sprzedawca zapewnił nabywcę produkt podlega reklamacji

  6. jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas montażu przy postępowaniu według otrzymanej instrukcji przez nabywcę podlega on reklamacji

  7. każda reklamacja objęta jest przepisami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.).

Gwarancje

 1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

 2. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez sklep MEBLOPOL Sp. z o.o.

 3. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego znajdującego się na stronie internetowej.

 4. Nabywca może zostać poproszony o wydanie oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

 5. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 7. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia gwarancyjnego w sposób jasny i zrozumiały, a jeżeli jest to możliwe - w formie graficznej.

 8. W oświadczeniu gwarancyjnym należy umieścić następujące informacje:
  Imię i nazwisko nabywcy,
  Numer zamówienia,
  Nazwę zakupionego produktu,
  Datę otrzymania produktu oraz czas gwarancji,
  Szczegółowy opis uszkodzenia,
  Jeżeli możliwe - umieścić zdjęcia,

 9. Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 10. Sprzedawca jest zobligowany do wypełnienia obowiązków gwarancyjnych nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia produktu przez nabywcę.

Odstąpienie od umowy

 1. Nabywca ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Oświadczenie można składać w formie telefonicznej, mailowej lub pisemnej.

 4. Zwrot produktu przez nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

 5. Zwrot środków przez sprzedawcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu.

 7. Po otrzymaniu oświadczenia, sprzedawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia nabywcy.

 8. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy ta jest uważana za niezawartą. Wówczas konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Jeżeli nabywca zastrzegł sobie użycie innego sposobu dostarczenia niż tego oferowane przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu dodatkowych kosztów.

 10. Każde odstąpienie od umowy jest objęte przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz 827 ze zm.).

Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

 2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy MEBLOPOL Sp. z o.o. do celów marketingowych i ewidencyjnych.

Obowiązek informacyjny RODO.
Administratorem danych osobowych jest Marek Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Meblopol sp Z.o.o z siedzibą w Tarnowskich Górach. Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych proszę kierować na adres: ul. Krakowska 10, 42-600 Tarnowskie Góry lub na adres poczty elektronicznej:

info@meblopol.com.pl
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy gwarancji jakości (jeżeli została udzielona),
2) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawienia faktury VAT oraz wykonania obowiązków
z rękojmi za wady;
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, w tym z umowy gwarancji na wypadek sporu;
4) marketingu bezpośredniego;
5) innym niż wskazany powyżej – na podstawie odrębnej zgody Klienta.
Dane osobowe Klientów przetwarzane są na postawie przepisów prawa, umowy oraz - w przypadku marketingu
bezpośredniego i sporu z Klientem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym
interesem Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego jest przekazywanie Klientowi aktualnych ofert dotyczących
towarów i usług znajdujących się w ofercie Administratora, a w zakresie sporu z Klientem – zabezpieczenie interesów
Administratora na wypadek postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących roszczeń Klientów lub roszczeń
w stosunku do Klientów.
Dane osobowe Klientów – w zakresie i w przypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów przetwarzania danych osobowych
– przekazywane są producentowi lub dostawcy towaru, podmiotom świadczącym usługi montażowe, gwarancyjne,
pogwarancyjne, spedycyjne, transportowe i kurierskie, ubezpieczycielowi (w przypadku ubezpieczenia przez Klienta towaru
za pośrednictwem Administratora) oraz podmiotom świadczącym obsługę księgową. Dane osobowe Klientów mogą
być przekazywane również kancelariom prawnym w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebą rozwiązywania sporu
z Klientem. Informacje na temat Klienta nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)
oraz organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zrealizowaniu przez okres konieczny
do celów, dla których zostały zebrane, który najczęściej będzie pokrywał się z okresem przedawnienia roszczeń związanych
z umową. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej,
niż do chwili cofnięcia przez Klienta zgody.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania jego danych, a także prawo do przenoszenia danych.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia spr zec iwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie
to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Jeżeli Administrator rozpocznie przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym obecnie jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane
osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym
profilowanie może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, a w szerszym zakresie - na podstawie odrębnej zgody Klienta. Profilowanie na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towaru lub usługi
posprzedażowej (np. dokonania przeglądu lub konserwacji towaru), najlepiej dopasowanej do potrzeb Klientów, jednak
decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
Oświadczenie o stosowanej Polityce prywatności danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej:
http://meblopol.com.pl/regulamin,p2.html

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 4. Zawartość sklepu meblopol.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 5. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie sklepu meblopol.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów oraz zmianę asortymentu, która wynika ze zmian cenowych i asortymentowych, które narzuca nam producent mebli. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z podjęciem realizacji zakupu.

 7. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Szybki kontakt


Jesteśmy do

Twojej dyspozycji

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

Nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji także w godzinach 16.00 - 17.30 od poniedziałku do piątku oraz w soboty 9.00 - 13.00 w przypadku, gdy nie sa Państwo w stanie dotrzeć do nas w godzinach pracy. W takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny i uprzednie umówienie się z pracownikiem sklepu na konkretną godzinę.  

W dniu planowanego spotkania prosimy o przemyślane zakupy.

(32) 769 19 04  


info@meblopol.com.pl

sobota
(dyżur telefoniczny)

509 800 885

DLACZEGO U NAS WARTO KUPOWAĆ?
 
- możliwość indywidualnego doboru tkanin i kolorów narożników i sof oraz tworzenie własnych zestawów mebli w formie meblościanki, sypialni, przedpokoju czy kuchni z dostępnych brył w danej kolekcji,
- nowości błyskawicznie widoczne na stronie
- hity sprzedażowe
- częste promocje
- najmodniejsze wzory
- ogromna oferta różnych modeli, wzorów i kolorów,
- zastosowanie wysokiej jakości 
tkanin, 
- fachowe doradztwo potwierdzone 
kilkunastoletnim doświadczeniem,
- 24 miesiące gwarancji do każdego modelu,
- możliwość płatności zaliczkowej oraz ratalnej w bardzo korzystnej ofercie,
- dostawa pod wskazany adres.
 
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Meblopol Sp. z o.o.
ul. Krakowska 10
42-600 Tarnowskie Góry
woj. śląskie
e-mail: info@meblopol.com.pl
NIP: 6452545652